آسمون خاکستری

رها می شوم...

می خواهم رها شوم

می خواهم رها شوم از عشق!

می خواهم جدا شوم از عشق!

می خواهم پرواز کنم تا نهایت

                                      تا ابدیت

                                             تا اوج

                                                    تا تو

                                                          تا عشق!

آنجا که آسمان، خاکستری است

جایی برای من هست؟

                                    *مریم*