آسمون خاکستری

شمع امید

*چی شده؟

**برق رفت

*کجا رفت؟!

**نمی دونم. همینجوری راهشو کشید رفت

*اینجوری قول داده بود همیشه روشن نیگرش داره؟

**بــــرو عمــــــو! قول کیلویی چنده؟!!

*حالا چیکار می کنه؟

**هیچی. تاریک تاریکه

*ولی انگار یه نوری اون آخرا سوسو می زنه

**فکر کنم یه شمع باشه

*آره یه شمع روشنه. شمع امید!

                                                           *مریم*