آسمون خاکستری

چه باک...؟

این روزها که دلت با ما نیست

گله از تو چه اثر؟

شکایت از روزگار و صحبت از دل بیجاست!

کو دلی تا بدرند گرگ های قصه؟

زیستن میان آنان سهل است...چه باک از مردن؟!

اینجاست که می گویند آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد متر!...صبر موجود!

*مریم*