آسمون خاکستری

دلم بد گرفته است امشب

امشب دلم هواتو کرده

دل توام بعضی وقتا یاد من می افته؟