آسمون خاکستری

تولد دوسالگی نوشتنم

دو روز گذشت!

از دوسالگی نوشتنم

از دو سالگی دست بر نوشتن بردن!

ثانیه ها

دقایق

ساعت ها

می گذرند ...

گذشتند از وقتی که نبودی......بودم.....آمدی.......ماندم...........نیستی....

هنوز روزها می گذرند بی تو

هنوز می نویسم بی تو

این خانه ی من با آسمانی خاکستری پوشیده است

که دو سالگی اش را جشن می گیرد ... بی تو!

با دو روز تأخیر!!