آسمون خاکستری

آیا؟؟؟

 

عکس: خودم

کنار شکوه هایم بمان!

و نرنج

از بی طاقتی چشمانم

که تو را در پس این ظلمت

می خواهد

           می کاود

.....................................

می یابد آیا؟