آسمون خاکستری

فاصله ها

می گویند باید از تو متنفر باشم!

از حس نفرتی که به تو ندارم در عجب اند!

اصلاً نفرت یعنی چه؟

خوب یادم هست ...

«بین عشق و نفرت تنها یک تار مو فاصله است»

و من گفتم اگر عشق٬ واقعی باشد رنگ نفرت نمی گیرد

اعتقاد من تغییری نکرده است

اعتقاد تو ولی ...

دنیای تو ...

حرفهای تو ...

رنگ ریا بود ... نه! رنگ ریا شد!

می بینی؟ آنقدرها بی انصاف نشده ام!

پای حرفهای تو٬ من ماندم!

پای اشتباه تو٬ من مُردم!

اما پای بازی تو٬ من بُردم!

و تو میان ازدحام میلیونها سر و دست و پا گم شدی!

حالا شبها که محو تماشای آن ماه هستی

بدان اینجا ...

و یادت باشد آن عقوبتی که گفتی تحمّلش خواهی کرد

بزرگتر از تحمّل توست

شاید به اندازه ی عرش!