آسمون خاکستری

تسنیم...

 

                            تسنــــــــــــــیم بهشتی اثر گــــــــام تو باشد

                                                                 تصنــــــیف قـــــناری هـــــنر نام تو باشد

                            هر گوشه ی هستی که کویری به عطش مُرد

                                                                  آرامـــــــــش بارانی اش از جام تو باشد

                            آن بیدل ســـــرکش که ازل را به بدل باخــــــت

                                                                  تا روز ابــــد شـــــــیفته و رام تو باشــــد

                            تسلیم تو شد نور درخشـــــــنده ی خورشید

                                                                  تصـــمیم درخشیدنش الهام تو باشـــــد

                            می بخــــــــشد اگر درختِ سبزی ثمـــرش را

                                                                   این لطف و سخاوت همه از وام تو باشد

                            هر نور ستاره ای که فانوس سفر شد

                                                                    بر صفـــــــحه ی آســــمان آرام تو باشد

بدون شرح:

آنان دل سنگ و دست نرمی دارند

                      آتش نفسان زبان گرمی دارند

                                      یک سکه اگر به مُرده انداخته اند

                                                               روزی خودشان دوباره بر می دارند!

                                                                                              *مبینی اردستانی*

 

با شرح :

استاد الهی قمشه ای در یکی از برنامه هاشون شعر پرمغزی را تفسیر کردند که با کمی دقت میشه مفهوم را از لا به لای واژه بیرون کشید:

...ولی آنگه شَوی رسوا

که استادت تو را گوید

که با داوود پیغمبر

رسیلی* کن در این صحرا

*همخوانی آواز