آسمون خاکستری

دریا

به دریا می مانی

عظیم٬ عمیق٬ آرام و پر خروش!

به دریا می مانی

که عاشقانت را هلاک می کنی!

صمیمی٬ با طراوت٬ آبی

آبی من!

صفحه ی خیال من

خالی از تو مباد!