آسمون خاکستری

بهارانه

آسمون خاکستری

پُر بهاست وجودت،

برای من؛

چون نگین،

برای انگشتری؛

 

در خلوتِ زخمی ام

سر می کشم تمام شب را

و به حرمت چشمهایت

-آن دو ماهِ تمام-

همقدم می شوم با بهار

 

با حضورت،

می بخشی به من،

طراوت صبحدم را

ای آرام ترین

آرامشت جاودان

 

این آخرین واژه های چکیده از دلم، در سال 86 است. بهاری سبز در انتظار ماست برای سبز دیدن و سبز اندیشیدن و سبز زیستن. بهاری زیبا و سالی درخشان را برایتان از پرودگاری نزدیکتر از جان به تن آرزومندم.