آسمون خاکستری

سکوت شب

آسمون خاکستری

شب،

دریایی تر از هر شب،

به چهره ی دریا -سایه وار- می تابد!

چه شرم می کند خدایا!

"زمان" از این هیاهو

که ایستاده ام به خیال و فرو رفته ام، عمیق!

عمیق مثل شب، زمین، دریا، انسان

و من در بهت این خیال

غرقم؛

چنان غرق،

که طوفانی ترین سکوت هم،

هشیارم نخواهد کرد!

 

*عکس: خودم