آسمون خاکستری

دریایی

 

چشمهایم٬ دریایی می شوند 

وقتی 

تبسم تو٬ قایقی می شود 

توی چشمهایم!