آسمون خاکستری

اصل عشق

ذرّه ای ناچیز، قطره ای کوچک

                  در دل دریایی مشوّش

                و تقدیری چنین نزدیک: "انسان"

به دریایی سراسر موج و گاه آرام

             و خورشیدی به نام "عشق"

                            که تبخیرت کند از "من"

                                    چنان بیخود شوی از خود

         و برگردی به اصل خود

                     به "اصل عشق"

 

ضرب المثل چینی:

مردی که کوه را برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

 

آلبر کامو:

آزادی چیزی نیست بجز فرصتی برای بهتر شدن.