آسمون خاکستری

قانون!

 قانونش همین است

که گاهی چیزها را دیرتر بفهمی!

زمانی که به داشتن و ماندن شک نمی کنی

زمانی که مثل ماهی به آب عادت می کنی

قانونش این است که هیچ چیز ثابت نمانَد

و دنیا را از چشم پرنده ی بالای تُنگ نگاه کنی!

 

اگر بدانی تقدیر مکتوب بوده ؟

آنوقت دیگر آرزو نمی کنی که ای کاش آن اتفاق ها الان می افتاد!

الان که به قول خودت خوب و بد را می فهمی! 

 

ضرب المثل سوئدی: 

روی دریای آرام همه دریانورد هستند 

 

اورینا: 

هرچیزی که به آهستگی رشد کند پایدار و با دوام است.