آسمون خاکستری

چشمهای من٬ چشمهای تو!

 

ای کسوف نورانی، چشمهایت!

      بی تو دستهای من خالیست

                                                بشکن این سکوت را

به چشمهای بسته ام

                          امیدی نیست

                                                ای که بسته ای قنوت را

چشمهای تو، بیکران آسمان

                      که نقش آبی دریا

                                    افتاده در آن!

                             نقش پگاه

                                                           آه!

             بیا آه باش بر آینه ام!

                         به تارهای جان من

                                                            ترانه باش

بهشت را بهانه جز رسیدن نیست

                                   بهشت من، تو

                                                            بهانه باش!