آسمون خاکستری

حسین علیه السلام

                     عاشقان سوی شهادت تاختند 

                                                    از عطــش٬ والا بتــی پرداختنــد 

                      در وصــال یار شیرین با شتــاب 

                                                     دست و ســر را زیر پا انداختــند 

 


 

  

                    پیش چشمانت چه دیدی یا حسـین؟

                                          مصطفی(ص)دربر کشیدی یا حسین(ع)

                    خون تو خــــــون خدا، خــون علی (ع)

                                          اول و آخـــــر شهیـــــدی یا حــــسیـن(ع) 

 

پی نوشت: خرده نگیر بر آنچه می بینی. هنوز دستهایم می لرزد، از لیاقتی که نداشتم و نگاه تو.  

هنوز همه چیز دور سرم می چرخد. هنوز قلبم می ریزد، می لرزد.