آسمون خاکستری

خو کرده به تنهایی

 

خو کرده به تنهایی

نه دل بسته به کسی

نه گشوده راهی

مثل هوای گرفته

مثل آسمان خاکستری

نه ستاره ای که اندکی دیرتر خاموش شود

نه لحظه ای نور

از آن ید بیضا

چه می گویی

به شب دل داده ای

تو مگر غیر شب چیزی دیده ای؟

دلگیر است ای دوست

هوای گریه

دنیایی غریب و سرد

خو کرده به تنهایی