آسمون خاکستری

عنایت مولا

ای حسین ای ناجی غمهای من

ای دلیــــل اشـــک بی پروای من

                                               در قــیامت هیـچ نســـــتانم زتو

                                                جز نگاهی بر دل رســــوای من

بر گلوی تشــــنه ات خنجر زدند

تیـــر بر حنــــجر اصــــــــــغر زدند

                                                 عــشق می گیــرم ز با ایمانیــت

                                                 با تو بر افـــــــلاک من اخـــتر زدند

 

پی نوشت:این بزرگترین افتخارمه