آسمون خاکستری

بهانه ی بارش

این حقیقت زندگیست

                 که تو تنها خواهی ماند!

                            همچون بهانه ی ¤بارش¤

                                             که چیزی جز مِهر نیست!

فرشته ی نیلی!

          بی بهانه مهر بوَرز

                        که تنها دارایی تو

                                  دانه های سپید خواهند بود