آسمون خاکستری

آیینه های تمام نما

 

گمان مبر
     بیهوده روشن می شود
                    تاریکی این شب تار 

 گمان مبر
      بیهوده سبز می شود
             درختی خشک و تکیده
گمان مبر
      بیهوده سر بر می آورد
            جوانه از دل خاک سرد
گمان مبر
     بیهوده رنگین می شود آسمان
                    پس از آن باران سیل آسا
 بگذار آیتی باشند
                    برایت
                      آیینه های تمام نما باشند
آن زمان که دلسرد می شوی 

 

 پی نوشت : در کتاب بسیار بامفهوم شازده کوچولو جمله ی زیبایی چشم را می نوازد:محاکمه کردن خود بسیار مشکل تر از محاکمه کردن دیگریست. اگر بتوانی در باره ی خودت درست قضاوت کنی معلوم می شود حکیم واقعی هستی. امروز در دو موضوع متفاوت یک جمله رو بکار بردم: همیشه باید از خود شروع کرد.